Danh sách Khoa, Phòng/Ban

PHÒNG BAN: 7

 1. Trần Kiến Vũ: Giám đốc
 2. Diệp Duyên Anh: Phó Giám đốc
 3. Huỳnh Hữu Nhân: Phó Giám đốc
 1. Trần Hồng Ân: Trưởng phòng
 2. La Quốc Trung: Phó phòng
 1. Huỳnh Văn Long: Trưởng phòng
 2. Hồ Hải Nguyên: Phó phòng
 1. Trịnh Thanh Ly: Trưởng Phòng
 2. : ...............................Phó phòng
 1. Hà Thị Thanh Hà: Trưởng phòng
 2. Lê Văn Lộc: Phó phòng
 3. Trần Thị Thừng: Phó phòng
 1. Lê Văn Lượn: Trưởng phòng
 2. Nguyễn Thanh Vũ: Phó phòng
 1. Nguyễn Thị Bích Phượng: Trưởng phòng
 2. Lâm Trường Giang: Phó phòng
 3. Nguyễn Thanh Hải: Phó khoa

 VII. PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

 1. Nguyễn Thanh Tùng: Trưởng phòng

 2. Mai Chí Triều: Phó phòng

KHOA: 25

 1. Phạm Thị Hồng Liên: Trưởng khoa
 2. Nguyễn Thanh Hải: Phó khoa
 1. Thạch Trung Nhân: Trưởng khoa
 2. Sơn Huyền Diệu: Phó khoa
 1. Thạch Ngọc Tiên: Trưởng khoa
 1. Phan Văn Chúc: Trưởng khoa
 1. Trịnh Thanh Ly: Trưởng khoa
 2. Ngô Chí Vững: Phó khoa
 1. Phạm Thanh Bình: Trưởng khoa
 2. : Phó khoa
 1. Trần Thanh Sơn: Trưởng khoa
 2. Sơn Thị Đa: Phó khoa
 1. Hứa Tấn Sử: Trưởng khoa
 2. Trương Thị Hợp: Phó khoa
 1. Lê Hoàng Kim: Trưởng khoa
 2. Dương Thị Thu Hồng: Phó khoa
 3. Nguyễn Văn Sĩ: Phó khoa
 1. La Quốc Trung: Trưởng khoa
 2. Nguyễn Trọng Hiếu: Phó khoa
 1. Thạch Thị Thu Hà: Trưởng khoa
 2. Thạch Sêrây Mareth: Phó khoa
 1. Lâm Thành Vững: Trưởng khoa
 2. Nguyễn Văn Luyệt: Phó khoa
 3. Biện Thị Trúc Hà: Phó khoa
 1. Phạm Minh Thanh: Trưởng khoa
 2. Thạch Sa Minh: Phó khoa
 3. Phan Quí Đức: Phó khoa
 1. Trần Hồng Ân: Trưởng khoa
 2. Võ Thị Quế Chi: Phó khoa
 3. Nguyễn Minh Hoàng: Phó khoa
 1. Trần Văn Hoành: Phó khoa
 1. Huỳnh Văn Long: Trưởng khoa
 2. Từ Thanh Nguyên: Phó khoa
 1. Nguyễn Thanh Liêm: Trưởng khoa
 1. Huỳnh Phát Đạt: Phó khoa
 2. Trà Quốc Tuấn: Phó khoa
 3. Tạ Thanh Bình: Phó khoa
 1. Đổ Công Thương: Trưởng khoa
 2. Kim Ngọc Trăng: Phó khoa
 3. Lê Hoàng Nhã: Phó khoa
 1. Huỳnh Hữu Nhân: Trưởng khoa
 2. Dương Thanh Bình: Phó khoa
 3. Tăng Chí Khởi: Phó khoa
 1. Phạm Hồng Chơn: Trưởng khoa
 2. Phan Văn Chúc : Phó khoa
 1. Trương Thị Tuyết Hằng: Trưởng khoa
 1. BS. Tạ Thành Bình: Trưởng Khoa
 2. BS. Kim Sốc Khone: Phó Khoa