Trong 2 ngày 9 -10/11/2021, đồng chí Trần Kiến Vũ- Bí thư Đảng ủy Bệnh viện đa khoa tỉnh Trà vinh, báo cáo viên triển khai 4 đợt cho toàn thể đảng viên học tập chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW toàn khóa  nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, đảm bảo thực hiện tốt 5 K nhằm thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid.

 

Hình ảnh: Đồng chí Trần Kiến Vũ – Bí thư Đảng ủy BVĐKTV triển khai chuyên đề CT 05

 

Hình ảnh: Đồng chí Trần Kiến Vũ – Bí thư Đảng ủy BVĐKTV triển khai chuyên đề CT 05

 

           Tại hội nghị, đảng viên được học tập, quán triệt Chuyên đề toàn khóa tập trung vào Nội dung chuyên đề gồm 2 phần: Phần thứ nhất: tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Phần thứ hai: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Trần Kiến Vũ khẳng định, việc triển khai chuyên đề nhằm quán triệt sâu hơn nữa văn kiện Đại hội XIII của Đảng, trang bị cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân những nhận thức mới, kiến thức, tư duy mới, quyết tâm mới… để có thêm cơ sở, động lực phấn đấu hoàn thành Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đây là chuyên đề mang tính tổng hợp cao về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc và làm rõ nội hàm của các khái niệm ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phân tích quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Một số giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về việc học tập và làm theo Bác.

Qua học tập chuyên đề nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; đồng thời giúp cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động hiểu rõ ý nghĩa, mục đích và xác định đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ trong học tập, làm theo và nêu gương về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Các cấp ủy và các đoàn thể để tổ chức triển khai thực hiện Chuyên đề toàn khóa, gắn với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, xác định rõ vai trò, trách nhiệm, nội dung, phương thức, thời gian thực hiện; tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm thực hiện nghiêm túc, triệt để khắc phục bệnh hình thức, tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phôn vinh, hạnh phúc. Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra./.

Lê  Văn Tuấn