Trong 2 ngày 10-11/5/2022, tại Hội trường Bệnh viện đa khoa Trà vinh, Đồng chí Trần Kiến Vũ- Bí thư Đảng ủy-Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Trà vinh, triển khai cho toàn đảng viên và cán bộ viên chức trong đơn vị về Nội dung Kế hoạch số 55-KH/TU, ngày 29/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và triển khai thực hiện mô hình “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo” và Kế hoạch số 34-KH/ĐUK, ngày 20/10/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xây dựng và triển khai thực hiện mô hình “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”, có tổng số 270 đảng viên và gần 400 cán bộ viên chức không phải là đảng viên được chia thành 5 đợt tham dự.

Hình ảnh: Đ/c Trần Kiến Vũ- Bí thư Đảng ủy- Giám đốc BVĐKTV 

triển khai kế hoạch xây dựng mô hình cho toàn bộ đảng viên viên chức trong đơn vị

          Tại Hội nghị triển khai Đồng chí Trần Kiến Vũ -Bí thư Đảng ủy-Giám đốc  Bệnh viện đa khoa tỉnh Trà vinh ( BVĐKTV), báo cáo về mục đích, yêu cầu việc Xây dựng và triển khai thực hiện mô hình “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo” nhằm thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, nhất là tập trung làm tốt ba nội dung: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên; làm cho cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, doanh nghiệp thật sự gương mẫu trong nói đi đôi với làm về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, gắn với thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

        Mô hình được quán triệt và triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”; cấp ủy viên nêu gương cho đảng viên, đảng viên nêu gương cho quần chúng, cán bộ cấp trên nêu gương cho cán bộ cấp dưới, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, nêu gương cho công chức, viên chức và người lao động làm theo. Triển khai thực hiện mô hình gắn với Kế hoạch số 43-KH/ĐUK, ngày 05/01/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021 – 2025. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thống nhất về đối tượng, nội dung đăng ký cụ thể như sau:

              - Nhóm 1, thực hiện nội dung “làm gương mẫu mựcgồm: Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành các chi bộ, đảng bộ cơ sở; Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng ủy cơ sở; Trưởng, Phó các sở, ban, ngành, doanh nghiệp, tổ chức chính trị-xã hội; Trưởng, Phó các phòng, đơn vị trực thuộc các sở, ban, ngành, doanh nghiệp, tổ chức chính trị-xã hội.

             - Nhóm 2, thực hiện nội dung “tích cực làm theo” gồm: Đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ (trừ đảng viên miễn sinh hoạt, miễn công tác) và không thuộc diện thực hiện nội dung “làm gương mẫu mực”.

             - Nhóm 3, thực hiện nội dung “tích cực làm theo” gồm: Công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Nội dung thực hiện: Đối với các đối tượng thuộc Nhóm 1, nội dung thực hiện (khung tiêu chí) theo Phụ lục 1 Kế hoạch này.(có phụ lục hướng dẫn cụ thể).

Đối với các đối tượng thuộc Nhóm 2 và Nhóm 3, nội dung thực hiện (khung tiêu chí) theo Phụ lục 2 Kế hoạch này. (có phụ lục hướng dẫn cụ thể).

Đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức: Theo từng nhóm căn cứ khung tiêu chí (Phụ lục 1, Phụ lục 2) xây dựng Kế hoạch cá nhân thực hiện việc “làm gương mẫu mực” hoặc “tích cực làm theo” phù hợp với chức trách, nhiệm vụ, vị trí công tác của mình (theo mẫu đính kèm) và nộp kế hoạch của cá nhân cho chi bộ nơi sinh hoạt tổng hợp, xác nhận và theo dõi việc thực hiện.

Đối với chi bộ: Tổng hợp kết quả xây dựng kế hoạch của cá nhân, xác nhận và theo dõi việc thực hiện. Cuối năm, chi bộ tiến hành xem xét, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch của từng cá nhân, làm cơ sở đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và chất lượng công chức, viên chức.

Đồng chí Trần Kiến Vũ -Bí thư Đảng ủy-Giám đốc BVĐKTV nhấn mạnh qua đợt học tập được triển khai Kế hoạch xây dựng và thực hiện mô hình “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo’’, toàn thể đảng viên và viên chức trong Bệnh viện  tùy vào vị trí việc làm, trách nhiệm được phân công mà từng đảng viên, viên chức xây dựng kế hoạch cụ thể, việc làm thiết thực trong công tác chuyên môn tại khoa, phòng, bám sát vào công việc hàng ngày để xây dựng kế hoạch thiết thực và làm đúng theo hướng dẫn  theo đối tượng thuộc nhóm đã quy định. Lấy kết quả đăng ký, thực hiện kế hoạch cá nhân làm tiêu chí đánh giá chất lượng hằng năm đối với đảng viên các chi bộ, cán bộ, viên chức khoa phòng./.    

                                                                                        Tăng Long Định