Áp dụng thông tuyến BHYT từ ngày 01/01/2021 người bệnh thực hiện như sau:
1. Khám chữa bệnh ngoại trú (khám cấp toa về) : nếu nơi đăng ký KCB ban đầu trên thẻ BHYT không là BVĐK Trà Vinh, PHẢI CÓ Giấy chuyển tuyến mới được hưởng quyền lợi BHYT
2. Trường hợp người bệnh được BS chỉ định nhập viện để điều trị nội trú, KHÔNG CÓ Giấy chuyển tuyến vẫn được hưởng 100% quyền lợi theo mức hưởng trên thẻ.